aplikacja Matura google play app store

O egzaminie z filozofii

Matura z filozofii jest zdawana jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.

W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się od 16 do 22 zadań. Łączna liczba punktów, jakie można uzyskać za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań, jest równa 60.

Arkusz egzaminacyjny będzie składał się z dwóch części:
I. Część 1. Test
II. Część 2. Wypracowanie

Do egzaminu z filozofii może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w szkole w zakresie rozszerzonym.

ZADANIA NA EGZAMINIE

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte.
Zadania zamknięte to takie, w których zdający wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie.

Zadania otwarte to takie, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. Wśród zadań otwartych znajdą się m.in.:
• zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania bądź krótkiego tekstu jednym lub kilkoma wyrazami
• zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające napisania krótkiego tekstu
• zadanie rozszerzonej odpowiedzi, wymagające napisania wypracowania.

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania sprawdzające znajomość treści i problematyki lektur wymienionych w podstawie programowej, tj.:

1. Platon, Obrona Sokratesa lub Kriton
2. Platon, Fedon (78 d – 80 b oraz 98 c – 100 b)
3. Platon, Timajos (28 b – 30 c)
4. Platon, Fajdros (246 a–b, 253 d–e)
5. Platon, Uczta (209 e – 212 c)
6. Platon, Państwo (514 a – 517 a oraz 358 e – 361 d)
7. Arystoteles, Etyka nikomachejska (ks. II, 7–8, 1107 a)
8. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy sławnych filozofów, (ks. IX, rozdz. 11, 79–91)
9. św. Anzelm z Canterbury, Proslogion (rozdział 2 Bóg naprawdę jest)
10. św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna (cz. I, kw. 2, art. 1: Czy Bóg jest ciałem?)
11. René Descartes, Rozprawa o metodzie (cz. IV)
12. Blaise Pascal, Myśli (cz. I, rozdz. 1: Miejsce człowieka w naturze. Dwie nieskończoności)
13. John Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego (t. I, ks. II, rozdz. I, par. 1–6)
14. Immanuel Kant, Uzasadnienia metafizyki moralności (rozdz. 2)
15. Fragmenty tekstów Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wykłady z filozofii dziejów lub August Cieszkowski, Ojcze nasz (dział III, 1-3, 9-10) lub Artur Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie (ks. IV)
16. John Stuart Mill, O wolności (rozdz. I Rozważania wstępne)
17. Friedrich Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra (Przedmowa Zaratustry)
18. August Comte, Metoda pozytywna w szesnastu wykładach (wykład pierwszy)
19. Roman Ingarden, Książeczka o człowieku (esej Człowiek i jego rzeczywistość)
20. Fragmenty tekstów: Karl Kaspers, Wprowadzenie do filozofii (rozdz. 2 Źródła filozofii) oraz Jean-Paul Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem 
21. Fragment jednego z następujących tekstów: Bernard Russell, Problemy filozofii, George Edward Moore, Z głównych zagadnień filozofii, Ludwig Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, Kazimierz Twardowski, O tak zwanych prawdach względnych, Kazimierz Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Tadeusz Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym Tadeusz Czeżowski, O metafizyce, jej kierunkach zagadnieniach 

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się także zadania sprawdzające znajomość poglądów filozofów wymienionych w podstawie programowej, tj.: autorzy wymienionych powyżej tekstów oraz:

Leucyp
Demokryt
Epikur
Epiktet
Seneka
Marek Aureliusz
Plotyn
św. Augustyn
Gottfried Wilhelm Leibniz
Baruch Spinoza
David Hume
George Berkeley
Edmund Husserl
Max Scheler
Władysław Tatarkiewicz

Wyniki

Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z filozofii – podobnie jak z innych przedmiotów dodatkowych – nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego z wyjątkiem sytuacji, kiedy egzamin z filozofii był jedynym egzaminem z przedmiotu dodatkowego, którego zdawanie zadeklarował zdający, po czym nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin ten został mu unieważniony.

Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego są wyrażane w procentach i na skali centylowej.
Polityka Prywatności